ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการฝายทดน้ำบ้านหนองแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ไปตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินโครงการฝายทดน้ำบ้านหนองแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคของราษฎร ตามที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริไว้เมื่อปี 2533 โดยเป็นฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 67.50 เมตร สูง 4 เมตร มีอาคารสถานีสูบน้ำ 2 โรง ปัจจุบัน สามารถส่งน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม, หมู่ที่ 5 บ้านหนองแดง, หมู่ที่ 11 บ้านวังด้ง และหมู่ที่ 14 บ้านสลอบ พื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ นอกจากนี้ มีการบริหารจัดการน้ำโดยราษฎรอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้สามารถพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมั่นคง

จากนั้น ไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรของราษฎร ประกอบด้วย นายเนตร หมอนทอง ราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ่ม เดิมมีอาชีพรับจ้างทั่วไป และทำนาปีละ 1 ครั้ง มีพื้นที่ 12 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวไร่ละ 50 ถัง เมื่อได้รับน้ำจากระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองแดง สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง มีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นไร่ละ 80-100 ถัง นอกจากนี้ ยังสามารถทำเกษตรผสมผสานโดยปลูกพืชผักสวนครัว กล้วย อ้อย มะพร้าว ดีปลี และเลี้ยงปลา ทำให้มีชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนนายสำเภา รู้ระวัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกุ่ม เดิมมีพื้นที่ 17 ไร่ และได้ผลผลิตข้าวไร่ละ 30 ถัง แต่เมื่อได้รับน้ำจากระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองแดงฯ ทำให้ได้ผลผลิตข้าวไร่ละ 70-100 ถัง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด