ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลี พระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์

เวลา 14.45 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลี "พระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์" พระพุทธรูปประจำกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล ในปี 2558 ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และในโอกาส 140 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงฯ โดยเป็นพระพุทธรูปปางลีลา สูง 2 เมตร 35 เซนติเมตร จำลองพระอิริยาบถของพระพุทธเจ้าขณะเสด็จลงจากสวรรค์ ย่างพระบาทลงบนปุยเมฆและดอกบัวแก้ว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำกระทรวงฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม "พระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์" มีความหมายว่า "พระพุทธรูปแห่งสัมพันธไมตรีของพระเจ้าแผ่นดิน"

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำวัสดุจากการบูรณะยอดฉัตรรัตนเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่วัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และแผ่นกระเบื้องหลังคาวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่วัดโทไดจิ จังหวัดนารา ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงทรงเจิมแผ่นโลหะเงิน ทอง และนาก พระราชทานแก่กระทรวงฯ เพื่อเป็นมวลสารมงคลจัดสร้างพระพุทธรูปฯ สำหรับพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน ประทานแก่กระทรวงฯ จำนวนหนึ่ง และวัดบรมนิวาสราชวรวิหารมอบแก่กระทรวงฯ จำนวนหนึ่ง สำหรับอัญเชิญไปบรรจุไว้ในพระเกศโมลีพระพุทธรูปฯ เพื่อกราบสักการะบูชาเป็นมหามิ่งมงคลสืบไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด