ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรม วิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรม "วิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้นำนักศึกษา และอาจารย์นำไปขยายผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏของตน

โดยสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ตลอดจนอธิการบดีและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจการนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ เห็นชอบกระบวนการสร้าง "วิศวกรสังคม" ที่ประสานประโยชน์ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยพลังนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากศาสตร์วิชาการต่างคณะเข้าแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบ area based ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้สร้างบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ผู้นำนักศึกษาได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อขยายผล "วิศวกรสังคม" ที่มุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานงานสู่การปฏิบัติจริง และนักนวัตกรรมชุมชน รวมทั้งร่วมกันวางแผนกิจกรรมโครงการรายภูมิภาค เพื่อเป็นบทพิสูจน์แห่งพลังสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด