7HD ร้อนออนไลน์

“วราวุธ” วอนขอความร่วมมือช่วยกันลดขยะทะเล

วันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) ตรงกับเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ของทุกปี ซึ่งในปี 2563 ตรงกับวันที่ 19 กันยายน 2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาขยะทะเลเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและพยายามแก้ไขอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งปีที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถลดอันดับจากประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดจากลำดับที่ 6 เป็นลำดับ ที่ 10 ของโลก ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวสำเร็จได้เพราะพี่น้องประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สิ่งหนึ่งที่ตนรู้สึกดีใจและภูมิใจในความร่วมมือของพี่น้องประชาชน คือ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่รัฐบาลได้ประกาศความร่วมมือร่วมกับบริษัท ห้างร้านกว่า 90 ราย ในการงดแจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้าที่มารับบริการ ซึ่งสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกได้ 25,284 ล้านใบ คิดเป็น 228,820 ตัน นับได้ว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

นอกจากนี้รัฐบาลได้ประกาศ Roadmap จัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยได้เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม พลาสติกผสมสารอ็อกโซ และพลาสติกผสมไมโครบีดส์ได้ 100%  และกำลังจะเลิกใช้โฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก และแก้วพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จในปี 2565

นายวราวุธ กล่าวด้วยว่า ชายหาดที่เราเห็นไม่ใช่มีเพียงแค่เม็ดทราย ภายใต้ผืนทราย ผืนน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล พันธุ์ไม้ชายหาด ขยะไม่ใช่องค์ประกอบของธรรมชาติ การทิ้งขยะบริเวณชายหาด รังแต่จะสร้างปัญหาและผลเสียให้ทั้ง สัตว์ และสิ่งแวดล้อม สุดท้ายผลกระทบก็จะตกกับพวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ นั่นเอง

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานภายในกระทรวง และ หน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยในช่วงปี 2562 หน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเก็บขยะทะเลกับเครือข่ายภาคประชาชนชายฝั่ง 48 พื้นที่ 24 จังหวัด จำนวน 1,648,349 ชิ้น หรือประมาณ 114 ตัน

นอกจากนี้ ในช่วงที่ตนยังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ประกาศมาตรการ “ชายหาดปลอดบุหรี่” ในพื้นที่ 21 ชายหาด 15 จังหวัด ซึ่งได้ประกาศฉบับ แรกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และสิ้นสุดการบังคับใช้เมื่อต้นปี 2563 ซึ่งตนได้มอบให้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ ประกาศอีกครั้ง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยจะมีผลบังคับใช้ 2 ปี สิ้นสุดบังคับใช้ในปี 2565

อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท การบริหารจัดการขยะทะเลอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคน ขยะทะเลเกิดจากกิจกรรมมนุษย์ และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายาก อย่างที่เราได้ทราบข่าวมาโดยตลอด ตนได้ย้ำให้ความสำคัญและยกให้การแก้ไขปัญหาขยะทะเลเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน และให้เก็บสถิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาต่อยอด ต่อไป

ขณะที่ นายโสภณ กล่าวเสริมว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง 7 แห่ง จัดกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นความเรียบง่าย และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งในปีนี้หลายพื้นที่ได้ประสบปัญหาจากพายุโนอึล ทำให้กิจกรรมเก็บขยะชายหาดในบางพื้นที่ต้องเลื่อนออกไป และในบางพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาขยะทะเลต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายาก

สำหรับพื้นที่ที่สามารถจัดกิจกรรมได้ เช่น สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ได้ผสานความร่วมมือกับจังหวัดระยอง และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด บริเวณหาดแสงจันทร์ ซึ่งหลังจากนี้ กรมฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564