ข่าวในพระราชสำนัก

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

บ่ายวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ในการนี้ ได้มอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ รวมทั้ง ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 จำนวน 11 สาขา รวม 101 ราย

โดยงานฯ นี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล โดยขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ" เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด