ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 100 ปี เทพสตรี จังหวัดลพบุรี

วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี “100 ปี เทพสตรี” จังหวัดลพบุรี และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในการสร้างผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย

ในตอนบ่าย ได้รับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะต่าง ๆ ที่ได้นำความรู้ตามศาสตร์ที่เรียน ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้มีใจรักในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยความเข้าใจในรากเหง้าวัฒนธรรม และเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน อาทิ การสร้างเครื่องสับย่อยผักตบชวาให้กับชุมชน เพื่อลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา, ระบบบลูธูท ข้อมูลท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี เพื่อการท่องเที่ยววิถีใหม่, นวัตกรรมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก, การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนที่มีอาชีพเพาะเห็ด ทำให้มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึงกิโลกรัมละ 300 บาท และการพัฒนากลยุทธ์ตลาดออนไลน์ให้กับชุมชนเครื่องจักสาน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด