เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ถอดบทเรียนพลาสติกสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

มุมมองความคิดเห็นส่วนหนึ่งของนักศึกษา ที่ผลิตขึ้นโดยน้องสุรชาติ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สะท้อนถึงคนรุ่นใหม่ คิดอย่างไรกับปัญหาขยะพลาสติก โดยมองว่าการปลูกฝังเรื่องการจัดการขยะพลาสติก เป็นสิ่งสำคัญควรเริ่มตั้งแต่ระดับโรงเรียนเรื่อยมาถึงมหาวิทยาลัย เพราะจากการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่รู้ แต่ไม่ได้ตระหนักมากพอ

เวทีเสวนา "วิถีชีวิตใหม่ ใส่ใจพลาสติกสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน" ยังได้ตั้งคำถามถึงขยะพลาสติกเมื่อแยกแล้วไปไหน ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีระบบ แต่กลับยังไม่เป็นระบบ ขยะยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ไปทุกที่ ทั้งเตาเผา หลุมฝังกลบ ในน้ำ หรือในทะเล ดังนั้นเป้าหมาย ปี 2570 รัฐบาลประกาศ Roadmap ว่า จะต้องนำขยะพลาสติกมา Recycle ให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหนึ่งในข้อเสนอคือ ภาครัฐต้องเร่งจัดการ ตั้งแต่การคัดแยก ระบบการขนส่ง ที่สำคัญปลายทางต้องไม่ไปหลุมฝังกลบ รวมถึงจัดการปัญหาเก่าอย่างขยะสะสมตกค้าง เพื่อในอนาคตจะไม่เป็นปัญหาอีก

การนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ปัจจุบันนำร่องในพลาสติกแบบยืด 12 ชนิด เช่น ถุงพลาสติก เพื่อมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ ลดทรัพยากรต้นทาง และลดของเสียปลายทาง แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน

ข้อมูลจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พบว่ามีนวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะพลาสติก กว่า 83 แนวคิดเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีมาช่วยดูว่าจะแยกขยะอย่างไร และขยะประเภทนี้ควรไปไหน ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ หรือนวัตกรรมคัดแยกขยะพลาสติก เพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง หรือการนำขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่เรียกว่า Upcycling

มุมมองภาคธุรกิจ หลายองค์กรมีการปรับตัว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนทำให้การขับเคลื่อนภาคธุรกิจสัมฤทธิผลการขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารกับผู้บริโภคให้เข้าใจ

เราทุกคนช่วยกันลดปัญหาได้ คัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกที่ ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้