7HD ร้อนออนไลน์

ตัวแทนศาลยุติธรรมไทย นั่ง กก.ที่ปรึกษาผู้พิพากษา WIPO

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO ภายใต้การกำกับขององค์การสหประชาชาติ  ได้เชิญตัวแทนศาลยุติธรรมประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยนายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาผู้พิพากษาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา ในวาระปี 2563- 2564 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนศาลยุติธรรมและประเทศไทย

สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้พิพากษาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประกอบด้วย กรรมการ 15 คน ซึ่งเป็นผู้พิพากษาที่มีความรู้และประสบการณ์จากหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยทำงานในรูปแบบคณะกรรมการมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ทันสมัยภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงบริบทด้านกฎหมายและสภาพสังคมของประเทศภาคีสมาชิก

ทั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ในองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเพื่อส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งพัฒนาระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และยกระดับมาตรฐานคำพิพากษาของศาลไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล    
           
สำหรับนายไมตรี เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งการบริหารงานศาล และการพิจารณาพิพากษาคดีทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง