ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส

เวลา 09.05 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธร ครบ 40 ปี ค่ายฯแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 ต่อมาในปี 2522 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานนามค่ายฯ เพื่อถวายพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2523 กองทัพบกจึงได้อนุมัติให้วันที่ 22 กันยายน เป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธร ในปี 2553 กรมทหารราบที่ 152 ได้ย้ายหน่วยเข้ามาตั้ง โดยมีภารกิจหลักด้านการทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศ และเพื่อแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนจัดกำลังพลสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยตรวจรักษาโรค และทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

จากนั้น ทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้านการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อให้กำลังพลที่ใกล้ปลดประจำการ และชุมชนรอบค่าย สามารถนำความรู้ไปต่อยอดประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัว มีพื้นที่ดำเนินการ 5 ไร่ แต่ด้วยมีพื้นที่จำกัด และเป็นพื้นที่สูงเนินเขา จึงย้ายไปดำเนินงานเพิ่มที่ค่ายพระยาเดชานุชิต ใช้พื้นที่ 85 ไร่ จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีแปลงสาธิตการเกษตร, แปลงเกษตรชุมชน, แปลงปลูกพืชพระราชทาน, พืชท้องถิ่น, ซุ้มไม้เลื้อย, ปลูกผักยกแคร่ ด้านปศุสัตว์มีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เป็ด และโค, ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีการเลี้ยงปลากินพืช ซึ่งได้ผลผลิตดี สามารถนำมาประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพล และบางส่วนจำหน่ายในตลาดชุมชนรอบค่ายฯ  ส่วนโครงการทหารพันธุ์ดี ในค่ายสิรินธร ปัจจุบันจัดเป็นศูนย์สาธิตการเลี้ยงแพะแบล็คเบงกอล และพันธุ์พื้นเมือง และสาธิตการปลูกกาแฟโรบัสต้า และโกโก้สายพันธุ์ชุมพร ในสวนยางพารา

การดำเนินงานของศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านกำลังพลค่ายสิรินธร ผลิตและตัดเย็บผ้าบาติกเพื่อเป็นรายได้ มีผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เป็นที่นิยมของตลาด มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยออกแบบให้มีความสวยงาม และทันสมัย มีการใช้สีธรรมชาติแทนสีเคมี เช่น ฝักคูณ ฝักสะตอ ใช้ลวดลายกราฟิกเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจึงโดดเด่น มีสีและลวดลายเป็นเอกลักษณ์ และส่งให้ชุมชนรอบค่ายตัดเย็บ และรับซื้อผลิตภัณฑ์กระจูดมาร่วมตัดเย็บร่วมกับผ้าบาติก เป็นกระเป๋า เพื่อต่อยอดผลงานให้มีความหลากหลาย และช่วยกระจายรายได้แก่ชุมชน

ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้พระราชทานสิ่งของที่จำเป็น และทอดพระเนตรการแสดงของเด็ก ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล 39 คน ซึ่งทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตตามวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นอกจากจัดอาหารให้รับประทานครบ 3 มื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปช่วยตรวจสอบ แนะนำอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาแล้ว ยังจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและบุตร และกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงได้รับรางวัลครูศูนย์พัฒนาชายแดนใต้ ระดับดีมาก

เวลา 12.41 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 4

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำข้าราชการระดับสูงของจังหวัดยะลา ที่จะเกษียณอายุราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา

นายศุภกร ปานแจ่ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 14.38 น. เสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะเกษียณอายุราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ที่จะเกษียณอายุราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปลานหน้าอาคารแปดเหลี่ยม นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนากุลทองฯ กราบบังคมทูลรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้านวิชาการได้ปรับปรุงข้อมูลงานวิจัย และนำเข้าระบบออนไลน์ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น และจัดสื่อการเรียนรู้ลงในยูทูบ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ด้านการส่งเสริมและขยายผล ปรับวิธีการ โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในปี 2563 มีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกว่า 9,000 ราย

สำหรับความก้าวหน้าโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต จัดทำในพื้นที่ 42.35 ไร่ ซึ่งปีงบประมาณ 2563 ได้สนองพระราชดำริผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก เช่น พริกหยวก 4 กิโลกรัม กระเจี๊ยบเขียว 20 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์พืชไร่ ได้แก่ ถั่วหรั่ง 13 กิโลกรัม และมันขี้หนู 162 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 จำนวน 1,020 กิโลกรัม และข้าวหอมกระดังงา 1,100 กิโลกรัม เน้นการแจกจ่ายช่วงเกิดเหตุการณ์วิกฤต ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้แจกจ่ายให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 2,500 ซอง และเกษตรกรช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จำนวน 5,695 ซอง

ส่วนโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใต้ นำไข่จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มาฟักและอนุบาลเป็นเวลา 20 สัปดาห์ แล้วนำไปเลี้ยงทดสอบ เพื่อศึกษาการปรับตัวเข้ากับสภาพพื้นที่ ที่โรงเรียนโคกศิลา 50 ตัว และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 55 ตัว ผลการทดสอบอัตราการไข่ระยะเวลา 49 สัปดาห์ พบว่าการให้ไข่ไม่แตกต่างกัน และมีการทดสอบนำไก่สาวอายุ 20 สัปดาห์จากศูนย์ฯ ด่านซ้าย มาเลี้ยง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านปลักปลา โรงเรียนบ้านโคกสยา โรงเรียนบ้านหัวเขา แห่งละ 50 ตัว และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 25 ตัว พบว่าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้ไข่เฉลี่ยสูงสุด ส่วนการผลิตได้นำพ่อแม่พันธุ์ไก่จากศูนย์ฯ ด่านซ้าย มาผสมและฟักไข่ ระยะที่ 1 ผลิตลูกไก่ได้ 84 ตัว และระยะที่ 2 ผลิตได้ 753 ตัว จากนั้นได้นำไก่สาวที่ผลิตได้ในระยะที่ 1 สนับสนุนให้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 15 โรงเรียน โรงเรียนละ 50 ตัว และเกษตรกร 21 ราย ส่วนผลผลิตไก่ไข่ในระยะที่ 2 จะส่งมอบไก่ไข่สาว อายุ 20 สัปดาห์ในเดือนตุลาคม 2563

ส่วนการดำเนินงานเกี่ยวกับโรคเท้าช้าง หลังการกำจัดโรคเท้าช้างสำเร็จ และการควบคุมพื้นที่แพร่โรคเท้าช้าง 0 เปอร์เซ็นต์ ในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 13 หมู่บ้าน ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างลดลงทุกปี ปัจจุบันปลอดจากการแพร่เชื้อของพยาธิโรคเท้าช้าง แต่ยังคงเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการสาธิตการปลูกพริกไทยค้างยอป่า เพื่อศึกษาการปลูกพริกไทย การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ เริ่มดำเนินการปี 2562 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 432 ค้าง และที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 512 ค้าง ใช้พริกไทยพันธุ์ซาราวัค เนื่องจากให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรครากเน่าได้ดี และโตเร็ว พบว่าผลผลิตที่ได้ไม่มีความแตกต่างกัน อยู่ที่ 6-7 ขีดต่อค้าง ส่วนการแปรรูป มี 2 แบบ คือ แปรรูปเป็นพริกไทยดำ และพริกไทยดอง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด