7 สีช่วยชาวบ้าน

ช่อง 7HD รับ 2 รางวัลส่งเสริมสนับสนุนภารกิจป่าไม้

กรมป่าไม้ มอบ 2 รางวัลให้แก่ช่อง 7HD หลังดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึงเผยแพร่ภารกิจด้านป่าไม้จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

ในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี นางวิลาสิณี ชัยเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทนช่อง 7HD ผู้ดำเนินโครงการ 7 สีปันรักให้โลก เข้ารับรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2563 สาขาส่งเสริมและเผยแพร่ภารกิจด้านป่าไม้ ประเภทองค์กร จากการคัดเลือกของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และนายธนพัต กิตติบดีสกุล ผู้สื่อข่าวคอลัมน์ "กรีนรีพอร์ต" จากรายการ เช้าข่าว 7 สี รับรางวัลประเภทบุคคล จากการคัดเลือกของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ในโอกาสนี้ ช่อง 7HD ได้มอบหน้ากากอเนกประสงค์ จำนวน 600 ชุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย

สำหรับโครงการ 7 สีปันรักให้โลก ช่อง 7HD ยังคงเดินหน้าปลูกป่า และฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ 60 ไร่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผืนป่าที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ พร้อมทั้งเตรียมสร้างศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ของเยาวชนและชุมชนในพื้นที่อีกด้วย