ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ เป็นวันที่ 3

เวลา 09.15 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 จำนวน 40 คน และพระสงฆ์ 2 รูป เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการและประชาชน พร้อมพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียน 10 คน ที่ชนะการประกวดในโครงการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563

โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ได้รับรางวัล

จากนั้น ทรงฟังบรรยายสรุปผลงานตามแนวพระราชดำริ และผลงานสำคัญของ ศอ.บต. ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการแก้ไขและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านสุขภาพอนามัย, คุณภาพชีวิต, การศึกษา และเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การช่วยเหลือผู้พิการผ่านรถโมบายเคลื่อนที่ "สิริเวชยาน" โดยปีนี้ได้นำเครื่องเก็บรูปร่างกายมนุษย์ 3 มิติ ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไปเก็บตัวอย่างเพื่อหล่อแบบสำหรับผู้พิการที่ต้องการอุปกรณ์เสริม โดยที่ไม่ต้องไปที่โรงพยาบาล รวมถึงโครงการพัฒนาการปลูกและผลิตกาแฟโรบัสต้า เพื่อยกระดับให้เป็นพื้นที่การผลิตกาแฟโรบัสต้าชั้นเยี่ยม ภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดยะลา จำนวน 100 ไร่ ภายในเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2562-2567
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา พร้อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 13.45 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนอิบตีดาวิทยา บ้านบริจ๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เดิมเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 2,241 คน ทรงรับไว้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในปี 2544 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นจัดการสอนจินตคณิตสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียน Advance Class จากการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 12 และรางวัลอื่น รวม 55 รางวัล

ในการนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนตามโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชดำริ มีโรงเรียนต้นทางคือ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา ไปยังโรงเรียนปลายทาง คือ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา จังหวัดนราธิวาส, โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จังหวัดยะลา และโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี ทำให้ได้เรียนครบ 5 วิชาหลักกับครูตรงสาขา, นักเรียนห้องปลายทางสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2563 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อสิ้นสุดโครงการ ครูผู้สอนปลายทางไม่น้อยกว่าโรงเรียนละ 1 คน สามารถเป็นครูผู้สอนไปยังโรงเรียนเครือข่ายได้

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสแก่ครูและนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียนว่า การจัดการเรียนการสอนแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดี แม้บางโรงเรียนจะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร แต่สามารถเรียนกับครูผู้สอนได้อย่างใกล้ชิด

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารบูมีปุตรา พระราชทานโทรทัศน์และอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV และวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักเรียนพักนอน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวขนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวม 19 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานหอพักนักเรียน ตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19

นอกจากนี้ มีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวผลงานนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวออนไลน์ SHOW&SHARE ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา อาทิ เครื่องบาร์เทนเดอร์อัตโนมัติ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จังหวัดยะลา, ตู้อบแห้งอัจฉริยะ โรงเรียนบากงพิทยา จังหวัดปัตตานี และถังขยะอัตโนมัติหรรษา โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่มาออกหน่วยบริการ มีผู้มารับบริการ 84 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกระดูกและผิวหนัง

จากนั้น ทอดพระเนตรการฝึกอาชีพ อาทิ การทำผ้าบาติกเทียนเย็น, การทำเค้กกล้วยหอม และน้ำผลไม้, การจักสานกระเป๋าเส้นพลาสติก, โครงงานวิทยาศาสตร์ เช่น โครงงานสบู่รักษ์โลกจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว, ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้ามาช่วยสอน อาทิ การปลูกผักโดยใช้อิฐบล็อกกั้นเป็นแนว, ปลูกแบบขั้นบันได, ปลูกแบบยกแคร่, ปลูกในล้อยางรถยนต์, การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ และไก่ไข่พระราชทาน 50 ตัว ทำให้มีความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด