ข่าวในพระราชสำนัก

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ไปติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเยี่ยมคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สร้างเครือข่ายการศึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน นำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา อำเภอแก่งกระจาน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนให้กับคณะครู และข้าราชการ เพื่อพัฒนาการศึกษา สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดีสู่สังคม ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อำเภอชะอำ เปิดสอนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่  2 ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำให้โรงเรียนฯ ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และเป็นโรงเรียนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านหุบกะพง ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ ได้รับคัดเลือกเข้าโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดย 4 องค์กรที่มีส่วนร่วม ได้แก่ สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 115 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด