ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดนครราชสีมา

ที่เทศบาลตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะ ไปติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ ได้แก่ โครงการผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลประทาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2552 ตามที่ราษฎรบ้านบึงกระโตนขอพระราชทานโครงการ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ปรับปรุงคลองชักน้ำเดิม เพื่อผันน้ำจากลำห้วยแอกผ่านอ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง มาเติมยังอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน พร้อมปรับปรุงคันดิน และก่อสร้างอาคารประกอบตามแนวคลองผันน้ำ และขุดลอกอ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง ให้มีศักยภาพในการเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแหล่งพักน้ำที่จะผันจากห้วยแอกไปเติมอ่างเก็บ น้ำบึงกระโตน ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านหนองคึม หมู่ที่ 8 และบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย มีน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก 300 ไร่ และเลี้ยงสัตว์

ที่เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง องคมนตรี และคณะ ร่วมประชุมสรุปแผนการดำเนินโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลมะค่า ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้แก่ โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขุดสระน้ำบ้านถั่วแปบพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานการทำงานต่อไป

พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง เมื่อแล้วเสร็จจะส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า ให้มีน้ำอุปโภคบริโภค และสนับสนุนพื้นที่การเกษตร 2,200 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด