เกาะกระแสออนไลน์

งวดนี้ถูกลอตเตอรี่ไม่ต้องไปไกล ขึ้นเงินรางวัลได้ที่ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สามารถขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แล้ว แต่ยกเว้นรางวัลที่ 1

ธนาคารกรุงไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจ Krungthai Care ว่า ผู้ที่ถูกลอตเตอร์รี่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยทางธนาคารคิดค่าธรรมเนียม-เรียกเก็บจากผู้มาขึ้นเงินรางวัล หักค่าธรรมเนียมแค่ 1% ของมูลค่ารางวัล

คุณสมบัติผู้ที่ประสงค์ขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอร์รี่มีดังนี้

-มีสัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และไม่รับมอบอำนาจ)
-ใบคำขอใช้บริการขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล
-สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากการกุศล ฉบับจริงเท่านั้น

เงื่อนไขการขึ้นเงินรางวัลผ่านสาขาธนาคาร

-ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1
-ธนาคารจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัล ในงวดนั้นไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป
-กรณียอดเงินรวม ไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร
-กรณียอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร
-กรณีเงินรางวัลรวมเกิน 100,000 บาท  สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

ทั้งนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาลจะถูกหักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน) และในส่วนสลากการกุศล หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย1% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย