ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดนครนายก

เวลา 20.00 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ของโรงเรียน ซึ่งเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 2,763 คน โดยน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน 3ก. 3ย. มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม "เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด" และได้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ มุ่งพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตให้เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงมีจิตสาธารณะ ศูนย์เพื่อนใจฯ เปิดให้บริการมากว่า 3 ปี มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 15 คน ยึดหลักการทำงาน คือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง, มีบริการให้คำปรึกษา พัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสุข เช่น วาดภาพเครื่องแขวนไทยประดิษฐ์, ชุดรีไซเคิล "นางพญาแห่งขุนเขา", ข้าวกระยาคูหมู่บ้านไทยพวน, เช็กอินงานศิลป์ถิ่นนครนายก 1 คน 1 Caption และ English Learning Through Song ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัด ที่ดำเนินงานมากว่า 16 ปี ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัดนครนายก มีการดำเนินงานอำเภอทูบี นัมเบอร์วัน ทุกอำเภอ มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจ และในสำนักงานคุมประพฤติ รวม 173 ชมรม

โอกาสนี้ พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก ที่มาเฝ้าและมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยาเสพติด พร้อมพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน ร่วมกับ ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล ปัจจุบัน จังหวัดนครนายก มีกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชาชน เป็นสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน กว่า 50,000 คน คิดเป็นร้อยละ 90.40

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด