ข่าวในพระราชสำนัก

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดลำปาง

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ พร้อมเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2555 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร ทั้งนี้ สำนักงาน กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลอยฯ ความจุ 501,000 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จในปี 2561 สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร และการอุปโภค-บริโภคให้ราษฎร 5 หมู่บ้านรอบโครงการฯ รวม 767 ครัวเรือน 2,468 คน ได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้ทำการเกษตรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

จากนั้น ไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อำเภอเมือง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2557 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขอพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎร 6 หมู่บ้าน ที่ขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในหน้าแล้ง และประสบอุทกภัยในฤดูฝน โดยกรมชลประทาน ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 เป็นอ่างเก็บน้ำ ความจุ 392,000 ลูกบาศก์เมตร มีอาคารประกอบและระบบท่อส่งน้ำความยาว 5,240 เมตร สามารถบรรเทาอุทกภัย และส่งน้ำช่วยพื้นที่การเกษตรของราษฎร 6 หมู่บ้าน 739 ครัวเรือน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 1,500 ไร่ และช่วงหน้าแล้ง 500 ไร่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด