ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผลงานวิจัยและสินค้าชุมชนที่ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริม พัฒนาท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างยั่งยืน ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขึ้น เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์กลางที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษาในการสร้างให้คนไทย มีคุณลักษณะ 4 ประการ โดยปี 2563 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น 21 โครงการ อาทิ การตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย, การแปรรูปผลิตภัณฑ์และพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพิ่มยอดขาย, การเพิ่มมูลค่าศิลปวัฒนธรรมชุมชน, การดูแลผู้สูงวัย และการให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด