ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 29

เวลา 17.35 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 29 มีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง, รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562, ร่างแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2564 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย และนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สภาการพยาบาล และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกลุ่มนโยบายพิเศษและเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฯ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด