7HD ร้อนออนไลน์

ผวาโควิด-19! แม่ฮ่องสอนสั่งปิดด่านชายแดนอีก 1 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหนังสือด่วนที่ มส.00.8.2/ว 2481 ลงวันที่ 28 ก.ย 63 เรื่องแนวทางการดำเนินการระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนการค้าเป็นการชั่วคราว โดยระบุว่าตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ระงับการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ตามจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีห้วงระยะเวลาการระงับใช้ช่องทางตั้งแต่วันที่ 17–30 ก.ย 63 นั้น

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/09/28/5f719f0ee473b6.65054219.jpg

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่รบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศเมียนมายังมีการแพร่ระบาดรุนแรงต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวไม่ให้แพร่ระบาดเข้ามาภายในประเทศ ดังนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีคำสั่งระงับการใช้ช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย และบ้านห้วยผึ้ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอนออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/09/28/5f719f0f0ef0c0.15517610.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังกล่าวเพิ่มว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเมียนมายังน่าเป็นห่วงเพราะมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันละ 500 – 600 คน มีผู้ป่วยสะสมติดเชื้อแล้วกว่า 10,000 คน เสียชีวิตแล้วประมาณกว่า 200 คน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเข้ามาฝั่งไทยจำเป็นต้องปิดการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะและสินค้าทุกชนิดออกไปอีกเป็นการชั่วคราว รวมถึงผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา ห้ามออกนอกเขตบริเวณศูนย์พักพิงฯ ทุกศูนย์ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นแต่ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของทางอำเภอ  

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/09/28/5f719f0f35fa54.63430841.jpg

ขณะเดียวกันให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ทหาร ตชด. อส. ฝ่ายปกครอง และชุด ชรบ.หมู่บ้าน ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันชาวเมียนมาหนีโรคระบาดแอบลักลอบเข้ามาในฝั่งไทยอย่างเป็นระยะ ๆ ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายเพิ่มว่าก่อนหน้านี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการประกาศปิดชายแดนมาแล้วถึง 2 รอบ เป็นระยะเวลากว่า 1  เดือน ส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน และตามอำเภอต่างๆ เป็นไปอย่างเงียบเหงา เนื่องจากกำลังซื้อส่วนหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาจากชาวไทใหญ่ ของรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ทำให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหลายรายต้องลดต้นทุนการจำหน่ายลงจากเดิมเกือบเท่าตัวด้วย