ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ทรงเป็นประธาน ในพิธีบวงสรวงการบูรณะลงรักปิดทอง องค์พระประธาน และงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในวิหาร วัดหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง

เวลา 15.13 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการบูรณะลงรักปิดทอง องค์พระประธาน และงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง สักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม แล้วทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณ พระประธานวิหาร

จากนั้น ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเครื่องมือช่างสำหรับลงรักปิดทององค์พระประธาน และงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร แล้วทรงปิดทองยอดโลกุตระ เป็นปฐมฤกษ์ที่ผนังจิตรกรรม และประทานเครื่องมือช่างแก่นายช่างไปดำเนินการลอกผิวทององค์พระประธานเป็นปฐมฤกษ์

วัดหนองน้ำขุ่น เป็นวัดในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในปี 2533 ได้เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน พร้อมประทานทุนทรัพย์ จัดสร้างวิหารจตุรมุข ต่อมามีพระดำริให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สนองพระคุณแด่บุพการี โดยโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และกลุ่มศิลปินออกแบบ ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ร่วมกับ นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ดำเนินงานตามพระดำริ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ประจำวัด

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรความคืบหน้าการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ปัจจุบันมุขด้านที่ประดิษฐานพระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณ พระประธาน แล้วเสร็จสมบูรณ์ พื้นภาพเป็นสีแดง หมายถึง สรวงสวรรค์ การชุมนุมของเหล่าเทวดา ที่สรรเสริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงชนะมาร แล้วตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อเหล่าสรรพสัตว์ได้ปฏิบัติตาม ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏ ภาพเน้นสีทองตัดเส้นรายละเอียด มีเอกลักษณ์โดดเด่น บริเวณพื้นที่ห้องโถงตรงกลางวิหาร มีภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณี มีเรื่องราวของสวรรค์ชั้นที่ 1 ชื่อ "จตุมหาราชิกา เทวภูมิ" มีท้าวปกครองสวรรค์ รวม 4 องค์ คอยปกป้องคุ้มครองผู้อยู่ใต้ร่มพุทธศาสนา ประกอบด้วย ท้าวธตรฐเทวบดี ประทับอยู่ทิศตะวันออก ท้าววิรูปักษ์เทวบดี ประทับอยู่ทิศตะวันตก ท้าววิรุฬหกเทวบดี ประทับอยู่ทิศใต้ และท้าวเวสสุวัณเทวบดี ประทับอยู่ทิศเหนือ

การดำเนินงานยังเหลือการวาดภาพบนผนังอีก 3 ด้าน ซึ่งจะเน้นเรื่องราวพุทธประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพุทธบิดา, พุทธมารดา, พระประยูรญาติ และสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 ส่วนการบูรณะลงรักปิดทององค์พระประธาน และพระอัครสาวก ทั้ง 2 พระองค์ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคมนี้

วัดหนองน้ำขุ่น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2531 ปัจจุบัน มีพระมหาสุรชัย วราสโภ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา 10 รูป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด