7HD ร้อนออนไลน์

ครู - นร. เตรียมอุดมฯ ลุกฮือประท้วง ผอ. สั่งย้ายบุคลากรไม่เป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (30 ก.ย.63) ครู และนักเรียนบางส่วนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำโดยนายภราดร นาทันรีบ นายกสโมสรอาจารย์เตรียมอุดมศึกษา นัดแต่งชุดดำและมารวมตัวกันบริเวณหน้าตึก 8 โดยนักเรียได้ผูกโบสีชมพู ใส่ชุดนักเรียน ชุดพลศึกษาและเสื้อคลุมสีดำ พร้อมนำภาพถ่ายของผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อคำสั่งแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรในโรงเรียนหลายตำแหน่งรับวันเกษียณอายุราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน

ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียนและอาจารย์ ได้สลับกันขึ้นกล่าวปราศรัยพร้อมอ่านแถลงชี้แจงข้อผิดพลาดและความไม่โปรงใสของผู้อำนวยการโรงเรียนฯคนนี้ โดยเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งที่ไม่ชอบธรรมตามที่ผู้อำนวยการได้มีการออกคำสั่งที่ 108-109/2563, 271-278/2563, 280-285/2563 รวม 16 ฉบับ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ หลายตำแหน่งโดยเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบธรรม ขาดความเป็นธรรม เป็นคำสั่งที่ออกโดยผิดหลักธรรมาภิบาลทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

ส่วนเหตุผลที่ระบุไว้ในคำสั่งว่าเพื่อให้การบริหารราชการของโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถือว่าไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งแต่เดิมไม่ได้เป็นผู้ที่ขาดประสิทธิภาพในการทำงานตามที่กล่าวอ้างและยังเป็นที่ยอมรับของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมฯ อีกทั้งผู้อำนวยการคนนี้กำลังจะเกษียณอายุราชการ ซึ่งบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการอีกด้วย

นอกจากนี้คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดความวุ่นวายสร้างความแตกแยกทำให้กระบวนการทำงาน ในโรงเรียนไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บั่นทอนขวัญและกำลังใจของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตรียมอุดมฯ อย่างร้ายแรง จึงขอเรียกร้องให้โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ยกเลิกคำสั่งทั้ง 16 ฉบับ เพื่อให้เกิดความสงบสุขต่อไป