7HD ร้อนออนไลน์

สังขละบุรี ปรับ 20,000 บาท ไม่ใส่หน้ากากออกนอกเคหสถาน

วันนี้ (2 ต.ค.63) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3960/2563 เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน

โดยระบุว่าอนุสนธิคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรีที่ 3719/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่องการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ สิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่ระบาดในประเทศเมียนมา ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับเมียนมาและมีช่องทางผ่านแดนในช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรการ 22 (7), 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7(1) และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีมติให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน โดยให้อำเภอสังขละบุรีแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท มีผลตั้งแต่วันนี้ (2 ต.ค.63) หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้อำเภอสังขละบุรี เป็นเพียงอำเภอเดียวใน 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ที่คณะกรรมการโรคติดต่อฯ มีคำสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19