ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อ่างเก็บน้ำแม่สะกืด ม่อนตะแลง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะฯ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวม 210 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ ดูแลป้องกันรักษาความมั่นคง และความสงบสุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ        

โอกาสนี้ ฟังบรรยายสรุปด้านความมั่นคง และติดตามการดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกืด ม่อนตะแลง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำในลักษณะเครือข่ายน้ำ ทำให้ราษฎรมีน้ำเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ในระบบอ่างพวง โดยเก็บน้ำจากอ่างห้วยแม่ฮ่องสอน แล้วส่งน้ำสนับสนุนให้อ่างเก็บน้ำลูกข่าย 4 แห่ง เป็นการบริหารจัดการน้ำที่สมบูรณ์ ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และรักษาระบบนิเวศน์ให้มีความสมบูรณ์ควบคู่กับคุณภาพชีวิตของราษฎร จากนั้น ได้พบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์ฯ และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา พร้อมปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม

ช่วงบ่าย เชิญสิ่งของพระราชทาน 143 ชุด ไปมอบแก่ราษฎร โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่บ้านห้วยซลอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฯ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2553 เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้สักแหล่งสำคัญของประเทศ รวมถึงทรัพยากรในพื้นที่ โดยพระราชทานชื่อว่า "ป่าสักนวมินทรราชินี" อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย, เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวาและฝั่งซ้ายตอนล่าง เนื้อที่รวมกว่า 300,000 ไร่ จากการประเมินของสำนักงาน กปร. พบว่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น มีพันธุ์ไม้ถึง 216 ชนิด พรรณไม้เด่น อาทิ สัก ไผ่ซาง งิ้วป่า และกระพี้จั่น หลังจากการพัฒนาพื้นที่สามารถปกป้องรักษาพื้นที่ป่าสักให้คงอยู่ ควบคู่กับการสร้างสำนึกรักและหวงผืนป่าของราษฎร ขณะเดียวกันมีการจัดการให้เป็นสถานที่เรียนรู้ ขยายผลและเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎร

จากนั้น ได้ร่วมปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม และบำรุงต้นกะพี้จั่นที่ปลูกไว้เมื่อปี 2557 รวมทั้งปลูกหญ้าแฝกร่วมกับราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า โดยองคมนตรีได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในความมุ่งมั่น เอาใจใส่ และความตั้งใจเพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมดังประราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด