7HD ร้อนออนไลน์

ปปง. สั่งอายัดทรัพย์ 3 คดีใหญ่ สมคบฟอกเงินยาเสพติด-บุกรุก-แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงิน

วันนี้ ( 6 ต.ค.63 ) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีสำคัญ จำนวน 3 รายคดี รวมมูลค่ากว่า 272 ล้านบาท

คดีแรก สั่งอายัดทรัพย์สิน 41 รายการ เป็นเงินฝากในธนาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ มูลค่ากว่า 53 ล้านบาทของนายดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์ กับพวก ซึ่งทำธุรกรรมการเงินร่วมกับผู้ต้องหาที่มีประวัติกระทำความผิดในคดียาเสพติดหลายคดีและผู้ต้องหาในคดีสมคบฟอกเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด โดยมีพฤติการณ์รับโอนเงินต้องสงสัยเดือนละกว่า 400 รายการ ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะกรรมการธุรกรรมเคยมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีดังกล่าวไว้แล้วกว่า 156 ล้านบาท เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่อายัดไว้แล้วกว่า 210 ล้านบาท 

คดีที่ 2 สั่งอายัดทรัพย์ นายสมโภช ศรีใหม่ กับพวก ร่วมกันบุกรุกที่สาธารณประโยชน์เพื่อเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่ โดยเข้าไปทำประโยชน์ปลูกพืชไร่ อ้อย มันสำปะหลัง ต้นยูคาลิปตัส และต้นสัก โดยนำผลผลิตทางการเกษตรไปขาย รวมทั้งนำที่ดินสาธารณะให้ผู้อื่นเช่าโดยได้รับค่าเช่าตอบแทน อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมเคยมีคำสั่งอายัดทรัพย์ไว้แล้ว 21 ล้านบาท และล่าสุดได้ติดตามทรัพย์สินได้เพิ่มเติม เป็นที่ดิน 44 ไร่ ใน จ.นครราชสีมา มูลค่า 30 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่อายัด 51 ล้านบาท

คดีที่ 3 สั่งอายัดทรัพย์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน “บ้านอาหงส์” ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน แต่ได้ว่าจ้างคนไทยให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชี เพื่อใช้ในการรับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน และยังจ้างคนไทยให้เดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ สุ่มโทรศัพท์ไปหาเหยื่อ หลอกลวงและแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อและโอนเงินให้ ทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมาก คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  72 รายการ มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท