7HD ร้อนออนไลน์

“วราวุธ” สั่งเร่งแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้กลายเป็นปัญหาสำคัญในหลายพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน และประชาชนอย่างมาก โครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาในหลายจุดของหลายหน่วยงานกลับส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงในภายหลัง

โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งศึกษาแนวทางแก้ไข พร้อมย้ำให้การแก้ปัญหาเกิดความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แต่งตั้งคณะทำงานและจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาโดยละเอียด เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน คาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2564

นายวราวุธ เผยว่า ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศในหลายพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้ว แต่ยังมีอีกบางพื้นที่ที่ยังประสบปัญหา รวมแล้วกว่า 89 กิโลเมตร ซึ่งมีหลายหน่วยงานพยายามแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน แต่อย่างไรก็ตาม ตนอยากจะให้คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและที่อาจจะตามมาเป็นสำคัญ อีกทั้ง ต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของการดำเนินการด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 63 ตนได้มีโอกาสลงพื้นที่พร้อมด้วย นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ทส. พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ซึ่งตนรู้สึกกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องจาก พระราชนิเวศน์ฯดังกล่าว นับเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ มีประวัติอันยาวนาน ซึ่งตนได้รับรายงานแล้วทราบว่า ในพื้นที่นี้มีโครงสร้างในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งสิ้นกว่า 5 ประเภท ทั้งเขื่อนกันทรายและคลื่น 2 ตัว เขื่อนป้องกันนอกชายฝั่งแบบใต้น้ำรอดักทราย และกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด ความยาวกว่า 2,500 เมตร โดยตนเข้าใจในเจตนารมณ์ของหน่วยงานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดก็เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน แต่ปัจจุบันโครงสร้างดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ตนได้หารือกับนายยุทธพล และท่านปลัด ทส. ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ตนได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการแก้ไขอย่างถูกหลักวิชาการและเกิดความยั่งยืน รวมทั้งอยากย้ำให้พี่น้องประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้มั่นใจว่า การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติมีความมุ่งมั่นดำเนินการโดยยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ หากแต่ขณะนี้เกิดมีผลกระทบที่ตามมาจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะแก้ไข เพื่อรักษาสมดุล ของแนวชายฝั่งเพื่อสร้างความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง และยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตโครงการต่างๆจะต้องนำมาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักวิชาการจากคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติเสียก่อนที่จะนำไปขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณได้ ซึ่งตนมั่นใจว่าจะสามารถบูรณาการการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนายจตุพร กล่าวว่า ปัญหาโครงสร้างต่าง ๆ ตามแนวชายฝั่งและนอกชายฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะทำให้บริเวณโดยรอบบดบังทัศนียภาพ และกีดขวางการเดินเรือ ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวเป็นโครงสร้างที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน สำหรับพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างโดยส่วนราชการอื่นในปี 49 แล้วเสร็จในปี 51 ภายหลังจากการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อชายฝั่งบริเวณหน้าวัดไทรย้อยและหน้าโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ทั้งนี้ ภายหลังจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนี้ ตนได้มีข้อสั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งรัดดำเนินการแก้ไข โดยเร่งด่วน ต่อไป

ขณะที่ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ทางกรมฯ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการเพื่อจัดทำแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติ ใช้งบประมาณกว่า 2 ล้านบาท เริ่มดำเนินการลงนามในสัญญาตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา และมีกำหนดการศึกษาแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มี.ค. 64 พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญให้กำกับโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา เพื่อจัดทำแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาด ให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ รวมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างละเอียด รอบคอบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย รวมถึง พี่น้องประชาชนในพื้นที่

สำหรับแนวทางสำคัญที่ทางกรมฯ จะเน้นย้ำ คือ การดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจะต้องเป็นไปตามมาตรการ ขาว-เขียว-เทา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 61 ซึ่งจะมุ่งเน้นความกลมกลืนกับธรรมชาติและความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหา