ข่าวในพระราชสำนัก

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ที่ท่าเทียบเรือ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส โดยมีสำนักงาน กปร.ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ จัดทำปะการังเทียมให้เป็นแหล่งชุมนุมและที่อยู่อาศัยของปลา รวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่งด้วยการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลโดยใช้แผ่นคอนกรีต ท่อคอนกรีต และตู้รถไฟที่ไม่ได้ใช้งาน ดำเนินการในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเปิด แหล่งน้ำภายในตามแนวชายฝั่งและป่าชายเลนในเขตจังหวัดปัตตานี 6 อำเภอ 18 ตำบล 50 หมู่บ้าน และจังหวัดนราธิวาส 2 อำเภอ 6 ตำบล 22 หมู่บ้าน ปัจจุบัน พบปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นและยังมีอิทธิพลต่อการชักจูงสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าวและใกล้เคียงเป็นการเพิ่มระบบห่วงโซ่อาหาร ช่วยเพิ่มพื้นที่ทำประมงทำให้ราษฎรสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง โอกาสนี้ มอบพันธุ์ปลาและกุ้ง 200,000 ตัว พร้อมมอบซั้งให้แก่ผู้แทนราษฎรเพื่อนำไปฟื้นฟูแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค 64 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ณ หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4021 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มใจแก่เจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง

พร้อมกันนี้ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ วัดปิยาราม อำเภอยะหริ่ง ด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ และเพื่อให้มีสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้สอย โอกาสนี้ เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี และพระบรมวงศานุวงศ์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด