เช้าข่าว 7 สี

Green Report : น้อมนำแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙ พัฒนาลำน้ำชี

เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต กรมชลประทานได้ศึกษาออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะติดปัญหาผลกระทบกับที่ดินของราษฎร กรมชลประทาน จึงน้อมนำแนวพระราชดำริ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานไว้ เมื่อปี 2526 ให้พิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ หรือฝายทดน้ำ บริเวณต้นน้ำลำน้ำชี และตามลำน้ำ สาขาต่างๆ ของลำน้ำชี จึงเกิดเป็น "โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน 7 โครงการ" ในจำนวนนี้ เป็นโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำลำชี, โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง และโครงการอ่างเก็บน้ำลำเจียง และอยู่ระหว่างการเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีก 1 โครงการคือ โครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ ซึ่งหากแล้วเสร็จทั้ง 7 โครงการ จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 240,000 ไร่

ขณะนี้โครงการพระราชดำริ ทั้ง 3 โครงการ เริ่มลงมือก่อสร้างแล้ว 2 โครงการคือ "โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี" ซึ่งถือเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งแรก ที่สร้างขึ้น เพื่อกักเก็บน้ำจากลำน้ำชี คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 พื้นที่รับประโยชน์ 75,000 ไร่

ส่วนความคืบหน้า “โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง” กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2567 ซึ่งในปี 2562 เป็นงานเตรียมความพร้อมของโครงการ และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ราษฎรจะมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนจำนวน 40,000 ไร่ ในช่วงฤดูแล้ง 8,000 ไร่ และช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพประมงเสริมให้กับราษฎรเพิ่มขึ้นอีกด้วย

เกษตรกร เจ้าของสวนผลไม้ในพื้นที่ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง เชื่อว่าหลังจากที่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงแล้วเสร็จ จะช่วยให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์มากกว่าปัจจุบัน ที่ต้องอาศัยน้ำในลำน้ำชี และน้ำฝนเป็นหลัก ถึงฤดูแล้งมักเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำ

หากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริแล้วเสร็จ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ...