7HDร้อนออนไลน์

รัฐบาลห่วงเหตุเผชิญหน้ารุนแรง จำเป็นต้องบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วันนี้ ( 15 ต.ค.63 ) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงการประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในกรุงเทพมหานคร ว่าเหตุผลที่ต้องประกาศนั้นเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในประเทศ โดยเฉพาะใน กทม. ถือเป็นการป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดในอนาคต จะเห็นได้จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ ( 14 ต.ค.63 ) ซึ่งมีผลกระทบกับคนไทยเป็นจำนวนมาก มีการกระทบขบวนเสด็จพระราชดำเนิน มีการก้าวล่วงสถาบันต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการใช้วาจาปลุกปั่นก้าวล่วง รัฐบาลจึงอยากจะป้องกัน เพราะไม่ต้องการให้เกิดการเผชิญหน้าของคนไทยด้วยกันเอง จึงจำเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตโดยเฉพาะความรุนแรง

นายอนุชา กล่าวด้วยว่ารัฐบาลอยากขอคามร่วมมือจากประชาชน ให้ระมัดระวังสิ่งต่างๆ ที่ต้องดำเนินการจากนี้ไป ซึ่งมีคำสั่งเป็นข้อกำหนดอยู่หลายข้อ ทั้งห้ามชุมนุม ห้ามมั่วสุมเกิน 5 คนขึ้นไป หรือห้ามการกระทำที่ทำให้เกิดการยุยงไม่สงบเรียบร้อย รวมถึงห้ามเสนอข่าว ตลอดจนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บรรดาข้อความที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัว เจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบความมั่นคงของรัฐ กระทบความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนทั่วราชอาณาจักร

รวมถึงคำสั่งห้ามใช้เส้นทางคมนาคม ยานพาหนะ ตามเงื่อนไขที่มีประกาศกำหนดไว้ และห้ามใช้หรือเข้าไปอยู่ภายในอาคาร หรือสถานที่ใดๆ และให้ออกจากสถานที่ อาคารใดๆ ตามที่ประกาศ โดยทั้งหมดมีเงื่อนเวลาประกาศตามข้อกำหนด และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควรไปแล้ว

"รัฐบาลมีความกังวลจึงดำเนินการเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดในอนาคต โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างกัน รัฐบาลอยากให้ผู้ชุมนุมทั้งหมดเคารพสิทธิเสรีภาพของส่วนรวมด้วย ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย" นายอนุชากล่าว