เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ใน กทม.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาระบุว่า เป็นการชุมนุมในที่สาธารณะโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน มีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนิน 

มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล อันมิใช่การชุมนุมโดยสงบที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยอำนาจในมาตรา 5 และมาตรา 11

จึงจำต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขกรณีดังกล่าวให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 04.00 น. 

โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง พนักงานเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตามสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง มีหน้าที่และอำนาจในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามกำหนดไว้ในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

โดยให้อำนาจสั่งการ ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง  ให้ทหาร ตำรวจและข้าราชการพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกำหนดของหัวหน้าผู้รับผิดชอบ   และ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง