ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวันที่ 4

เวลา 15.00 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่ 4 โดยได้พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ราย พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก โท และตรี ในคณะวนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 2,252 คน

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระโอวาทความว่า "เมื่อสามวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตในที่ประชุมนี้ ตั้งใจพยายามเสริมสร้างพื้นฐานทางความรู้และความสามารถ พร้อมทั้งพื้นฐานทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตั้งใจจริง เพื่อแต่ละคนจะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคง ทั้งในชีวิตและกิจการงานได้อย่างได้สมดังที่มุ่งหวัง

ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า บัณฑิตได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย จนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง จึงมีหน้าที่สำคัญผูกพันอยู่ ที่จะต้องนำความรู้ความสามารถทั้งปวง ไปใช้สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง และระมัดระวังตนเองมิให้ตกไปในทางเสื่อมเสียหาย หากบัณฑิตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ดี โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถแล้ว ความเจริญมั่นคงของแต่ละคนก็จะบังเกิดขึ้น แล้วประสานส่งเสริมกันเป็นความเจริญมั่นคงของส่วนรวมและชาติบ้านเมือง จึงขอให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ของตนตามนัยที่กล่าวนี้ และพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลสมบูรณ์"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด