เช้านี้ที่หมอชิต

กอร.ฉ.ประกาศห้ามนำยานพาหนะ 3 ประเภท เข้าพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เช้านี้ที่หมอชิต - กองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง หรือ กอร.ฉ. ประกาศห้ามนำยานพาหนะ 3 ประเภทเข้าพื้นที่ชุมนุม ซึ่งได้กำหนดเป็นพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบสามารถยึดได้ทันที

กองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง หรือ กอร.ฉ. ได้แถลงการณ์ตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีมีความร้ายแรง ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ห้ามนำยานพาหนะ 3 ประเภทเข้ามาในพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือใช้ในภารกิจของทางราชการ คือ

1. ยานพาหนะซึ่งมีการดัดแปลงสภาพรถให้ลักษณะเป็นหรือคล้ายเวที หรือติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ หรือบรรทุกเครื่องขยายเสียง รวมถึงยานพาหนะที่มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ หรือบรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่

2. รถสุขาเคลื่อนที่

3. ยานพาหนะที่ใช้ในการบรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภค อันจะนำเข้ามาเพื่อประโยชน์แก่ผู้ชุมนุมในพื้นที่ที่มีการชุมนุมอันมิชอบด้วยกฏหมาย

โดยหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบยานพาหนะดังกล่าว สามารถยึดหรืออายัดได้ทั้งรถและสิ่งของต่าง ๆ ในทุกกรณีที่มีเหตุสงสัยว่าได้ใช้ หรือจะได้ใช้สิ่งนั้น เพื่อกระทำการส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

จึงฝากเตือนไปยังประชาชนให้งดนำยานพาหนะตามที่ระบุไว้ทั้ง 3 ประเภทเข้ามาในพื้นที่ชุมนุม ซึ่งได้กำหนดเป็นพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยหากฝ่าฝืนก็จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย