ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เวลา​ 21​.21​ น.​ ​​วานนี้​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ เสด็จออก ณ​ ห้องรับรอง​ที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสกลนคร​ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้​ แกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติ​ไทย​ใน​ 5 จังหวัด​ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย​ จังหวัดนครพนม​ สกลนคร​ มุกดาหาร​ กาฬสินธุ์​ และอุดรธานี​ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท​ โดยแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติ​ไทยทั้งหมด เป็นอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอนาแก​ จังหวัดนครพนม​ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานความช่วยเหลือ​ในด้านต่าง ๆ​ จนปัจจุบัน​ อดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ทุกคน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท​ ใช้ชีวิตเรียบง่าย​ มีความหนักแน่น​ และยังได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต​

ในการนี้​ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติ​ไทย

เวลา 17.07 น. วันนี้​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เป็นวันที่ 2 ณ​ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสกลนคร โอกาสนี้ พระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์​ และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค​ แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย จากนั้น​ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์​ และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ราย แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวม 1,791 ราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดำเนินภารกิจตามแนวคิด "พันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม" มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผลิตและพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับ และใช้งานวิจัยสร้างองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตให้เป็นวิศวกรสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ส่วน​มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดจัดทำโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาครู อาทิ​ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ, โครงการส่งเสริมความรู้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู ในปีงบประมาณ 2561 ได้กำหนดแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น​ และโรงเรียน รวม​ 12 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ 21 ตำบล มีประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 13,000 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด