ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม จังหวัดสิงห์บุรี

เวลา 14.47 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม หรือ วัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซี่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิสิรินธร และพุทธศาสนิกชนจัดขึ้น เพื่อนำจตุปัจจัยไปใช้ในการดำเนินงานของวัดฯ และทำนุบำรุงศาสนสถาน วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากมีเจดีย์เก่ารูปทรงระฆังคว่ำ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ โปรดให้คณะสงฆ์ในปกครองธรรมยุตไปอยู่ประจำ และสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ ต่อมาในปี 2538 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้ประทานชื่อใหม่ว่า "วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม" ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และสามเณร 130 รูป มีพระครูประพัฒนศีลคุณ เป็นเจ้าอาวาส

ในการนี้ ทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา เน้นให้สามเณรนักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม โอกาสนี้ ทรงสดับพระธรรมเทศนาภาษาอังกฤษ เรื่อง “สังฆโสภณกถา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับแผนกธรรม-บาลี เนื้อหาเกี่ยวกับความเมตตาและการช่วยเหลือสงเคราะห์กัน ทางโรงเรียนได้ปรับการเรียนการสอนเพื่อให้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตจริงและโลกปัจจุบัน โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ “ไผ่ดำโมเดล” ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนยึดหลักศีล สมาธิ และปัญญา โดยมีธรรมะเป็นฐาน พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่าง ๆ เรื่อง "เปิดห้องเรียนเชื่อมโลกบูรณาการสู่ ศตวรรษที่ 21" โดยสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาเรื่อง "ย่าม" ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาเรื่อง "พัด" เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และชาติพันธุ์ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักธรรมปีการศึกษา 2562 พบว่านักธรรมชั้นตรี มีสามเณรนักเรียนสอบผ่าน 20 รูป นักธรรมชั้นโท 19 รูป และนักธรรมชั้นเอก 18 รูป

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2562 พบว่าโครงงานตู้เก็บโทรศัพท์นิรภัยของสามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำได้รับรางวัลเหรียญทอง

จากนั้น ทอดพระเนตรห้องพยาบาลมูลนิธิสิรินธร ซึ่งมูลนิธิฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การดูแลสุขภาพของสามเณรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ พัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การดูแลสุขอนามัยและความรู้เรื่องโรคโควิด-19, การผลิตเจลแอลกอฮอล์ไว้ใช้เอง และการล้างมืออย่างถูกวิธี, การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อลดภาวะความเครียด, โครงการเณรน้อยเติบโตอย่างสมวัย มีสามเณรนักเรียนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 15 รูป จึงจัดนมถวายวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและเย็น ส่วนโครงการพิชิตอ้วน พิชิตพุง มีสามเณรน้ำหนักเกินเกณฑ์ 18 รูป จึงแนะนำให้ควบคุมอาหาร และบริหารร่างกายหลังเลิกเรียน ทำให้สามารถลดน้ำหนักได้ผลดี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด