ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันสุดท้าย

เวลา 15.03 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันสุดท้าย โอกาสนี้ ได้พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยทรงนำวิชาการความรู้ด้านศิลปศาสตร์มาบูรณาการกับศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้กับงานออกแบบแฟชั่นได้อย่างประณีตงดงาม ทรงมีผลงานในการพัฒนางานศิลปะที่อยู่ในรูปแบบแฟชั่น เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับโลก ในนามแบรนด์ SIRIVANNAVARI นอกจากนี้ ยังทรงมีพระเมตตาต่อสิ่งทอพื้นเมืองของไทย ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาสิ่งทอพื้นเมืองของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการชลประทาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวม 2,204 คน

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระโอวาทว่า "เมื่อสี่วันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ทุกคนควรจะได้ตั้งใจพยายามเสริมสร้างพื้นฐานทางความรู้และความสามารถ พร้อมทั้งพื้นฐานทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตั้งใจจริง เพื่อให้มีปัจจัยเกื้อกูลการปฏิบัติหน้าที่ ในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแต่ละบุคคล แล้วประสานส่งเสริมเข้าด้วยกันเป็นความเจริญมั่นคงของส่วนรวมและประเทศชาติ

ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาทั่วกันแล้วนี้ นับเป็นความสำเร็จสำคัญ ที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานของแต่ละคนต่อไป แต่ความสำเร็จทั้งนี้คงจะเกิดมีขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากการสนับสนุนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากผู้อื่นฝ่ายอื่น เป็นต้นว่า บิดามารดา หรือผู้ปกครองของบัณฑิต ครูบาอาจารย์และสถาบันการศึกษา ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายในครอบครัว ในชุมชน ในสังคม ที่มีส่วนส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนของบัณฑิตมาโดยตลอด จึงขอให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจ แล้วตั้งใจให้แน่วแน่และหนักแน่น ที่จะนำความรู้และคุณสมบัติทั้งปวงที่ได้สร้างสม อบรมมาไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคมส่วนรวม และแก่ประเทศชาติให้สมบูรณ์พร้อม"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด