สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ลดอัตราการเจ็บป่วยของผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มุ่งเน้นให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันมากกว่าการรักษา แม้ว่าประเทศไทยจะควบคุมการแพร่ระบาดได้ก็ตาม แต่เนื่องจากในแต่ละปีพบว่า มีกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ หรือโรงพยาบาลตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตน ณ คลินิกประกันสังคมชั้น 2 อาคารนวราชจักรี นับเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคมและพันธมิตรสถานพยาบาลประกันสังคม ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ New Normal

โดยสำนักงานประกันสังคมจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในปี 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป จะให้บริการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคมของทุกปี