รอบรั้วรอบโลก

นักโบราณคดีเปรูเริ่มซ่อมแซมลายเส้นนาซกา

นักโบราณคดีเปรู เริ่มกระบวนการซ่อมแซมลายเส้นนาซกา (Nazca Lines) ในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งลายเส้นนาซกา ที่ว่านี้เป็นรูปของแมวตัวหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บนไหล่เขา ภายหลังลายเส้นดังกล่าวเริ่มจางลง และมองแทบไม่เห็น ซึ่งหลังการซ่อมแซม ทำให้ภาพลายเส้นดังกล่าวมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีความยาวราว 37 เมตร ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง

ทั้งนี้ ลายเส้นนาซกา ถูกตั้งชื่อตามวัฒนธรรมนาซกาที่รุ่งเรืองอยู่ในพื้นที่แถบนี้ เมื่อราว 300 ปีก่อนคริสตกาล โดยนักโบราณคดีเรียกว่า จีโอกลิฟ (Geoglyphs)