ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์​ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา 16.49 น.​ วันนี้​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสกลนคร​ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​​ ประจำปี​ 2559-2560​ เป็นวันที่​ 3 โอกาสนี้​ พระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์​ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์​​แก่​สมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีมตทูลเกล้าทูล กระหม่อมถวาย​​ จากนั้น​ พระราชทานปริญญา​ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ​ 1 ราย​ แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์​ รวม​ 2,765 ราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น​โดยดำเนินโครงการราชภัฏจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยังช่วยสำรวจผล กระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อให้ความรู้แก่ประชาชน​ ทั้งยังพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ​ รวมทั้ง​ปรับแผนการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางชีวิตวิถีใหม่​

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะทางสังคม​ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นโดยนำองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และยังจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา​ ​ศูนย์โลจิสติกส์ และการค้าชายแดน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในท้องถิ่นครอบคลุมกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศเพื่อนบ้าน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด