ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เวลา 15.53 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราช พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อว่า "วัดแหลม" หรือ "วัดไทรทอง" ไม่ปรากฎหลักฐานการสร้าง จนในปี 2369 สมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ผู้ครองนครเวียงจันทน์ ได้ก่อการกบฎ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ทรงตั้งกองบัญชาการอยู่บริเวณนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการปราบกบฏ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ พร้อมพระอนุชาและพระขนิษฐา 4 พระองค์ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัด แล้วทรงสร้างพระเจดีย์ 5 องค์ ครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดเบญจบพิตร" หมายถึงเป็นวัดของเจ้านาย 5 พระองค์ ที่ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้น ต่อมาในปี 2441 ทรงมีพระราชดำริที่จะสถาปนาวัด ทรงให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ปรับพื้นที่ ก่อสร้างสังฆเสนาสน์ และสร้างพระอุโบสถชั่วคราว และทรงมีพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชูทิศถวายที่ดินให้เป็นเขตวิสุงคามสีมา พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เพิ่มสร้อยนามว่า "วัดเบญจบพิตรดุสิตวนาราม"

โอกาสนี้ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปสัญลักษณ์ สัตตมหาสถาน 7 ปาง ซึ่งทางวัดและพุทธศาสนิกชน ร่วมกันดำเนินโครงการโพธิมณฑลสัตตมหาสถาน เพื่อสืบสานพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยมีพระราชปณิธานในการจัดสร้างปูชนียสถานที่สำคัญประจำวัด ณ บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ทรงอัญเชิญหน่อมาทรงปลูกไว้หลังพระอุโบสถตั้งแต่ปี 2443 ซึ่งจะเป็นสถานที่จำลองพระพุทธโพธิญาณปางเสวยวิมุตติสุข ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ได้แก่ ปางสมาธิรัตนบัลลังก์, ปางถวายเนตร, ปางรัตนจงกรมเจดีย์, ปางสมาธิเรือนแก้ว, ปางห้ามมาร, ปางนาคปรก และปางรับบาตรสัตตุก้อนสัตตุผง โดยเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชน สมตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด