7HD ร้อนออนไลน์

ผู้ว่าฯ โคราช ประกาศเตือนภัยประชาชนลุ่มน้ำลำตะคอง เตรียมอพยพหากเกิดน้ำไหลหลาก

วันนี้ (18 ต.ค.63) เวลา 18.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยลุ่มน้ำลำตะคอง หลังจากสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำ 303 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 96% ของความจุทั้งหมด 314 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังสามารถรับน้ำจากอำเภอปากช่องได้อีก และยังคงไม่มีการระบายน้ำออกจากเขื่อน ประกอบกับพื้นที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอสูงเนิน มีฝนตกเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสาขา ได้ไหลหลากลงลำตะคอง อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง

จึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งแนวลำตะคอง ลำบริบูรณ์ ลำเชียงไกร และลำมูล เตรียมพร้อมอพยพกรณีเกิดน้ำไหลหลาก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ เตรียมเก็บของขึ้นที่สูง ติดตามสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ หากไม่ปลอดภัยให้เร่งอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะยุติ

อย่างไรก็ตาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ (19 ต.ค.63) ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองน่าจะพุ่งทะลุ 314 ล้านลูกบาศก์เมตร เต็มความจุ 100% เนื่องจากมีมวลน้ำจำนวนมากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลง อำเภอปากช่อง ไหลลงเขื่อนลำตะคองตลอดเวลา.