ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

เวลา 15.52 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โอกาสนี้ เสด็จขึ้นพระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ และพระพุทธรูปปางประสูติ จากนั้น ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระสรีรางคาร พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี แล้วทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระป่าเลไลยก์

จากนั้น เสด็จขึ้นพระวิหารหลวงทิศตะวันออก ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงทิศตะวันออก แล้วทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ทรงโปรยดอกไม้บนพระแท่นปฐมเทศนา ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมระฆัง 3 ใบ

ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า "พระธมเจดีย์" โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 มีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์องค์นี้ อาจสร้างขึ้นเมื่อคราวพระสมณทูตในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิ เนื่องจากพระเจดีย์เดิมมีลักษณะทรงโอคว่ำ แบบเดียวกับพระสถูปสาญจี ที่ประเทศอินเดีย แต่มียอดเป็นแบบปรางค์ จึงมีพระราชวินิจฉัยว่า อาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้ จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อพระเจดีย์ใหม่ เป็นทรงระฆังคว่ำ หุ้มเจดีย์องค์เดิม พร้อมสร้างวิหารคด และระเบียงโดยรอบ แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า "พระปฐมเจดีย์" แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคต ซึ่งได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในรัชกาลต่อมา

ภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินแล้ว ก่อนเสด็จกลับ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด