ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เวลา 10.43 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทรงเปิด "อาคารภูมิสวัสดิรักษ์" อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และศูนย์หัวใจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดสร้างขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพ ให้บริการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและอุบัติเหตุ และให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้การปรับตัวแบบ New Normal สอดคล้องกันนโยบายของประเทศ

โอกาสนี้ ทรงฟังบรรยายนิทรรศการการบริหารจัดการโรคโควิด-19 ในจังหวัดชัยภูมิ มีทีมสหวิชาชีพดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดโรค จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงาน มี อสม. ช่วยให้ความรู้ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและสื่อสารทำความเข้าใจกับคนในชุมชน ส่วนนิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาการบาดเจ็บและการแพทย์ฉุกเฉิน มีทีมแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง, สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด มีหอผู้ป่วยโรคหัวใจ ห้องสวนหัวใจ และเครื่องมือที่ทันสมัย รองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี รวมทั้ง สาขาสมองและระบบประสาท ที่พัฒนาต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทางการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูง

โรงพยาบาลชัยภูมิ มีประชากรในเขตรับผิดชอบมากกว่า 1.1 ล้านคน มีเตียงให้บริการ 731 เตียง ปัจจุบันกำลังพัฒนาขีดความสามารถในฐานะศูนย์ความเป็นเลิศ สาขาโรคหัวใจ และสาขาการบาดเจ็บและฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนดียิ่งขึ้น

เวลา 16.20 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ครั้งที่ 6 "สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคมนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริในสถานศึกษา ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมคลินิกวิชาการ 5 สาระ ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ

ในการนี้ ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง "40 ปี การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" ซึ่งเกิดจากการโดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ ปัจจุบัน ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานจนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสามารถประกอบอาชีพได้

จากนั้น ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริในต่างประเทศ โดยใช้การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จากกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน รวม 10 ประเทศ 109 โรงเรียน อาทิ ภูฏาน เมียนมา บังกลาเทศ และมองโกเลีย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

ภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการโรงเรียนในโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริในต่างประเทศ, นิทรรศการจากส่วนราชการที่ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ อาทิ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้มีความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังได้ความรู้ด้านวิชาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองในอนาคต เช่น การตัดเย็บกระเป๋าผ้าลายพื้นถิ่น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด