เช้าข่าว 7 สี

4 ข้อห้าม โครงการคนละครึ่ง ฝ่าฝืนตัดสิทธิ

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอม สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ที่เปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยผู้ที่ได้รับสิทธิต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 4 ข้อ คือ ต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น หรือ SMS แจ้งว่าได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ห้ามนำเงินที่ได้จากคนละครึ่งไปซื้อสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบ และบริการต่างๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการ หรือโครงการของรัฐ และหากผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่ปฏิบัติตามหรือ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าวโดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

สำหรับวิธีการใช้จ่ายกับร้านค้า สามารถเติมเงินโดยการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ไม่จำเป็นต้องโอนครั้งเดียว 3,000 บาท เช่น หากต้องการจ่ายค่าอาหาร 200 บาท ต้องมีเงินในเป๋าตัง อย่างน้อย 100บาท เพื่อสแกนจ่ายเงินกับร้านค้าถุงเงิน โดยรัฐจะช่วยจ่ายให้ร้านค้าอีก 100 บาท ซึ่งภาครัฐจะร่วมจ่ายไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ