เช้าข่าว 7 สี

Green Report : อยุธยาต้นแบบการจัดการขยะ

เป็นภาพชินตา ของพนักงานเก็บขยะ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล่าให้ทีมข่าวฟังว่า นกกระยาง จะบินโฉบลงมาคุ้ยเขี่ยเศษอาหาร บนกองขยะมหึมา ภายในศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกองขยะแห่งนี้รับขยะมากกว่าวันละ 1,000 ตัน มีรถขยะหมุนเวียนเข้าออกตั้งแต่เช้ายันเย็น ทั้งในเขตอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียง

ขยะที่เข้ามาจะถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ ซึ่งเป็นวิธีเดียว ที่ทางจังหวัดนำมาใช้กำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการบดอัดขยะให้แน่น จากนั้นใช้ดินไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ กลบแล้วบดทับให้แน่นขึ้น เพื่อลดกลิ่น และปรับทัศนียภาพ แต่ต้องแลกมาด้วยคุณภาพดินที่ต้องเจือปนสิ่งสกปรก และสารเคมี บางช่วงลุกลามกระทบลงไปถึงน้ำใต้ดิน

ย้อนไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ยุค คสช. มีมติกำหนด Roadmap ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดการขยะ และให้กระทรวงมหาดไทย จัดสรรงบประมาณกว่า 534 ล้านบาท มาแก้ไขปัญหาในเนื้อที่ 372 ไร่เศษ และได้อนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ใช้พื้นที่ 73 ไร่ สร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากขยะ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ มีข้อกังวลจากภาคประชาชนว่า ความเป็นต้นแบบในการจัดการขยะที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลนี้ อาจยังไม่ได้แก้ปัญหาได้จริง โดยเฉพาะเรื่องปริมาณขยะที่ไม่เพียงพอของศูนย์ และจนถึงขณะนี้โครงการดังกล่าวยังเกิดเป็นรูปธรรม

เราติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้คำชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำสัญญาให้เอกชนร่วมทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ในประมาณ 990 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และสร้างโรงไฟฟ้า ขนาด 6.5 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงโดยใช้ขยะมูลฝอยประมาณวันละ 300 ตัน มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) ด้วยเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะแบบเชิงกลและชีวภาพ ร่วมกับเทคโนโลยีเตาเผาขยะชุมชนและผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการแยกขยะอันตรายออกให้ชัดเจน

สำหรับรายได้ของศูนย์ฯ จะมาจากค่ากำจัดขยะอัตราตันละ 200 บาท และรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนชุมชน ต้องติดตามว่าหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยแค่ไหน ลดปัญหาได้ตามเป้าหมายที่ภาครัฐตั้งใจจะพัฒนาหรือไม่

เราจะติดตามความคืบหน้าของโครงการต่อเนื่องไปจนกว่าโครงการจะเห็นผลเป็นรูปธรรม ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : CH7HD Social Care