เกาะกระแสออนไลน์

แนะเกษตรกรปรับปรุงทะเบียน รอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

เตือนเกษตรกรแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ได้โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านแฟนเพจ ไทยคู่ฟ้า แจ้งให้เกษตรกรทุกท่านไปแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook เพื่อใช้งาน เตรียมพร้อมรับการสนับสนุนและช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐ โดยไม่ตกหล่น

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อนำมายื่นต่อสำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนี้

1.แบบ ทบก. 01
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาโฉนดที่ดิน กรณีเช่าที่ดินทำการเกษตรต้องมีสัญญาเช่า
5.รูปถ่ายแปลงปลูกพืชตามชนิดที่ขอขึ้นทะเบียน
6.รูปถ่ายผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ขนาด 1 นิ้ว)

(การยื่นแบบ ทบก. 01 ให้ยื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอ ณ ที่ตั้งแปลงปลูก หลังปลูกพืช 15 วัน )

กรณีการปรับปรุงทะเบียนของเกษตรกร (รายเดิม-หรือแปลงเดิม) มีข้อปฏิบัติดังนี้

1.การแจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก หลังจากปลูกพืชชนิดนั้น ๆ แล้ว 15 วัน
2.การแจ้งปรับปรุงข้อมูล
- กรณีข้าว/พืชไร่ หรือพืชอายุสั้น แจ้งปรับปรุงข้อมูลตามรอบการผลิตพืช
- กรณีไม้ผล/พืชยืนต้น แจ้งปรับปรุงข้อมูลแจ้งปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
3.หัวหน้าครัวเรือน สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่เคยแจ้งไว้ตอนขึ้นทะเบียนได้


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า , สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แนะนำแบบละเอียด! ขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร-การปรับปรุงทะเบียนของเกษตรกรรายเดิม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง