เช้านี้ที่หมอชิต

สธ.ร่อนหนังสือด่วนที่สุด แจ้ง รพ.ทั่วประเทศ เตรียมรับรักษาทุกกลุ่มทางการเมือง

เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุม เตือนข้าราชการระวังการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง อาจเข้าข่ายทำผิดกฎหมาย
 
หนังสือด่วนที่สุด เรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมือง ลงวันที่ 19 ตุลาคม ระบุว่า เรียนอธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

ด้วยปรากฏสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายพื้นที่หลายจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโชเชียลมีเดีย หรือสื่อออนไลน์ในฐานะข้าราชการ ควรกระทำอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย

ขณะที่เมื่อวานนี้ (20 ต.ค.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำหนังสือเรื่อง จุดยืนต่อสถานการณ์การแสดงออกทางการเมือง สรุปว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอแสดงจุดยืน โดยขอให้ทุกฝ่ายใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ขอให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสงบ เป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย

ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมด้วยความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ชุมนุมและผู้เกี่ยวข้องทุกคน และขอให้ทุกฝ่ายเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ดุลพินิจและความเห็นทางการเมืองของแต่ละฝ่ายภายใต้บทบัญญัติของกฏหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน ขอยืนยันว่า การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์จะให้การดูแลรักษาพยาบาลประชาชน ทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไร โดยจะยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทางการแพทย์