เกาะกระแสออนไลน์

เตรียมรับได้เลย! จ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง 1 ธันวาคม

ธ.ก.ส.เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน รวม 12 ครั้ง

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 สำหรับหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน วงเงินกว่า 9,570  ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน โดยผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564

สำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างงวดแรก มีกำหนดในการจ่ายเริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน รวม 12 ครั้ง จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564

ดร.รัชดา ระบุว่า ทางรัฐบาลมีมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง เพิ่มเติมดังนี้

1) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2563/64 วงเงินสินเชื่อรวม 1,500 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจุชมชน เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันรับเงินกู้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 วงเงินสินเชื่อรวม 1,150 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาการผลิตควบคู่การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกร หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตร จำนวน 5,000 ราย รายละไม่เกิน 230,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนนับแต่วันรับเงินกู้ เริ่มตั้งวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล