ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดไทยพุทธคยา, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย และวัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งเป็นวัดไทยในแดนพุทธภูมิ

เวลา 15.58 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดสุวรรณพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดไทยในแดนพุทธภูมิ ประกอบด้วย วัดไทยพุทธคยา, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย และวัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

ด้วย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสครบ10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย และในโอกาสเดียวกัน ได้เสด็จไปที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อทอดพระเนตรศูนย์ศิลปาชีพของนักเรียนต้นกล้า พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมทั้ง พระราชทานโคงาน และโคนม แก่ผู้แทนชุมชนชาวอินเดีย และเกษตรกรอินเดีย

สำหรับวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุทยานพุทธศาสนา และร่วมเฉลิมฉลอง 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพิธียกยอดมหาเจดีย์พุทธคยาที่อัญเชิญมาจากอินเดีย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 รวมทั้งเพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะสังเวชนียสถาน คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีการสลักเสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศก เพื่อเป็นหลักชัยของการประกาศพระพุทธศาสนา, มหาวิหารมายาเทวี สถานที่ประสูติ, ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา, วิหารปรินิพพาน สถานที่ปรินิพพาน รวมถึง ประติมากรรมต่าง ๆ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด