ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563

ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ, การจัดตั้งศูนย์สาขาเพิ่มเติม 2 โครงการ คือ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี และโครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนด้านวิชาการ มีการติดตามการดำเนินงาน ณ พื้นที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี โดยเสนอแนะเรื่องการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการพัฒนาในอดีตกับปัจจุบันและเน้นการแสดงผลสำเร็จ โดยปี 2563 มีผู้สนใจฝึกอบรม กว่า 12,000 คน และในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมจัดทำระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ และปัจจัยการผลิต เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามผลและวางแผนการผลิตในปีต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้กว่า 30 ปี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด