ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ที่จังหวัดนนทบุรี

เวลา 17.40 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม โดยยึดคำขวัญ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" เพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง
 
สำหรับศูนย์เพื่อนใจฯ เปิดให้บริการมา 5 ปี มีอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ 50 คน หมุนเวียนมาทำหน้าที่ให้บริการคำปรึกษาแก่สมาชิก ส่วนกิจกรรมสร้างสุข ได้แก่ การร้อง เต้น เล่นดนตรี และการประดิษฐ์ เพื่อสร้างรายได้เข้ากองทุนของชมรม กิจกรรมได้รับความนิยมและสนใจ คือ การทำขนมเปี๊ยะไส้หน่อกะลา ผลิตภัณฑ์จากหญ้าดอกขาวและใบโปร่งฟ้า ที่ช่วยลดความอยากบุหรี่

โอกาสนี้ พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี พร้อมกันนี้ พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี

จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน โดยจังหวัดนนทบุรี มีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน อายุ 6-24 ปี จำนวน 231,086 คน มีชมรมในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เรือนจํา สถานพินิจ และสํานักงานคุมประพฤติ รวม 93 ชมรม จัดการดําเนินงานศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน รวม 54 แห่ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด