ข่าวในพระราชสำนัก

ประชาชน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ตลอดทั้งวัน มีประชาชนจำนวนมาก เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปฯ นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปฯ ได้ในวันสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ วันจักรี, เทศกาลสงกรานต์, วันฉัตรมงคล, วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันปิยมหาราช และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปราสาทพระเทพบิดร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อ พระพุทธปรางค์ปราสาท เมื่อแรกมีพระราชประสงค์จะอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐาน แต่เมื่อสร้างเสร็จ ปราสาทคับแคบไม่เหมาะแก่การพระราชพิธี ต่อมามีการซ่อมแซมแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น ปราสาทพระเทพบิดร โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดระหม่อมให้ อัญเชิญพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้ง 5 พระองค์มาประดิษฐาน ทั้งมีพระบรมราชโองการ ให้มีการถวายบังคมพระบรมรูป เป็นประจำทุกปี ปัจจุบัน มีการประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เพิ่มตามการเปลี่ยนรัชสมัยตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด